Финансиране за кандидатите за членство в ЕС – според нуждите и възможностите

26.01.2013

Изказване на Кристиан Вигенин по време на конференция за Инструмента за предприсъединителна помощ

Брюксел, 25 януари 2013 г.

Ваши превъзходителства,
Уважаеми колеги,
Уважаеми гости,

За мен е чест и удоволствие да ви посрещна с добре дошли на днешната конференция, посветена на новия Инструмент за предприсъединителна помощ.

На първо място, позволете ми да благодаря на нашия домакин днес – Европейската комисия, и да поздравя Главна дирекция Разширяване за тази навременна инициатива. Тъй като преговорите по новите инструменти за външна дейност на ЕС и Общия регламент за изпълнение напредват, напълно споделям мнението на Комисията, че трябва да оценим постигнатия напредък и да обсъдим програмната рамка на ИПП в повече детайли.

Бих искал също така да приветствам и личната ангажираност на Комисаря Фюле към осигуряването на още по-солидна и ефективна правна рамка и финансов инструмент в подкрепа на политиката на разширяване.

Радвам се да видя днес тук толкова много хора, свързани с политиката на разширяване, готови да обсъдят и разменят мнения с европейските институции по бъдещата структура на ИПП. Имайки привилегията да бъда докладчик на Европейския парламент за ИПП и в качеството си на член на ЕП приветствам този приобщаващ подход и благодаря на всички ви, че сте тук.

Както ви е известно, в момента ЕП и Съвета, с помощта на Комисията, преговарят по новия регламент за ИПП, който ще влезе в сила от 2014 г. Възгледите и намеренията на трите институции съвпадат до голяма степен, което благоприятства постигането на известен напредък. Междуинституционалния спор за това каква процедура да се приложи при приемането на стратегическите програмни документи на инструмента и как да се отчетат новите прерогативи на ЕП обаче продължава да стои на дневен ред. Лично аз, като докладчик по ИПП смятам, че трябва също и да не губим фокус върху въпросите по същество. Въпреки това, бих искал да подчертая, че трябва да отчетем новите правни и политически реалности след влизането в сила на Лисабонския договор, за да намерим път напред. Само така ще можем да спазим амбициозния график, предложен от Комисията в пътната карта за планиране и програмиране.

След казаното дотук, позволете ми да обърна внимание на няколко въпроса по същество, които ЕП счита за важни и смята да отстоява в преговорите:

1. Приветстваме предложението на Комисията финансирането повече да не прави разграничение между страни-кандидатки и потенциални кандидати, какъвто е случаят с настоящата структура на ИПП по компоненти. Вместо това, трябва да се отчитат нуждите и възможностите на всяка отделна страна, за да идентифицират приоритетните области за финансиране. Категорично се противопоставяме на включването на етапа, достигнат в присъединителния процес, като критерий за първоначалното разпределение на средствата между страните или като критерий за последващи „награди“.

2. По-силно участие на гражданското общество и въвличане на националните парламенти в планирането и провеждането на реформи. ЕП е на мнение, че един възможно най-широк национален консенсус по провежданите реформи и пътя на европейска интеграция би представлявал допълнителен двигател за промени в обществото, като допринесе както за успешното прилагане на реформите, така и за тяхната устойчивост във времето. Такъв консенсус също така би предотвратил използването на европейския дневен ред като разменна монета в политиката, особено преди избори. Не бихме искали да видим политици да използват националистическа реторика, за да привлекат гласоподаватели, за сметка на европейското бъдеще на цялата страна.

3. Принципът на условност. Комисията има нашата пълна подкрепа в усилията си да направи така, че всяка страна да бъде оценявана единствено на база на собствения си напредък и усилия. Бих искал ясно да заявя – никакви „подаръци“ няма да бъдат давани и само тези, които изпълняват поетите ангажименти ще могат да напреднат по пътя си към еврочленство. Също така обаче, ЕП е на мнение, че оценката на постигнатия напредък трябва да се прави на базата на ясни, прозрачни и измерими количествени и качествени индикатори, за да се осигури безпристрастност и прозрачност.

4. Стимул за добри резултати. Няма нужда да споменавам, че формалният статус или етап в присъединителния процес не бива да бъде самоцел. Това, което наистина е от значение, е истинският напредък в постигането на поставените цели, и неговата устойчивост във времето. Това, което ще бъде оценявано и награждавано, са вложените усилия и постигнатият напредък. ЕП е на мнение, че тези, които се справят добре с реформите, трябва да получат допълнителен финансов стимул или „награда“, която да използва, за да се финансират допълнителни дейности. Работим в тясно сътрудничество със Съвета и Комисията, за да разработим тази идея.

5. Видимост. Въпреки, че вярваме на Комисията, че харчи добре парите на европейските данъкоплатци, ЕП е на мнение, че има нужда от повече усилия, за да се направят видими резултатите, постигнати от политиката на разширяване и в частност ИПП – както в страните-кандидатки, така и в страните-членки на ЕС. Обществената подкрепа наистина е важен елемент от онази достоверност на политиката, която всички се стремим да запазим. Нещо повече, има нужда от осигуряване на съответствие и допълняемост с финансиране от други донори, за да се избегнат дублирания и да се увеличи ефекта от европейското финансиране. Очакваме Комисията да положи повече усилия в тази насока и да поеме отговорност за това, както ЕП ще упражнява стриктно ролята си да държи Комисията отговорна за похарчените пари на данъкоплатците.

Тук бих искал да подчертая, че има и няколко основни всеобхватни принципа, които ЕП, в съответствие с бюджетните си правомощия, отстоява в своята работа – прозрачност, отговорност, предсказуемост, гъвкавост, ефективност. Имаме нелеката задача да осигурим прилагането на всички тези принципи едновременно, т.е. да осигурим точния баланс между тях, като в същото време направим така, че гъвкавостта да не е за сметка на отговорността и предвидимостта, например. Тук трябва да отдам дължимото на Съвета и Комисията за неоценимата помощ, която ни оказват, за да намерим този точен баланс.

Вярвам, че тези принципи до голяма степен се споделят от всички институции и по време на преговорите досега успяхме да ги вплетем в текста на регламента по такъв начин, че да изградим една ясна визия за разширяването – визия, базирана на ценностите и принципите, на които се основава нашия Съюз, на общата политическа рамка, дефинирана от Европейския съвет, и на ясни, прозрачни и измерими конкретни цели, поставени пред страните-кандидатки.

Комисията представя днес няколко важни документа, свързани с ИПП – общ вид на Правилата за прилагане, на Общата стратегическа рамка и на модела за стратегическите програмни документи, специфични за всяка страна. Тези документи дават добра първоначална идея относно бъдещата рамка на ИПП, но тяхната структура и съдържание, разбира се, зависи от резултата от текущите преговори между Парламента и Съвета. Очакваме в рамките на процеса по изготвяне на тези документи Комисията да използва научените уроци от предишните програмни периоди, както и да отчете развитието на самия ЕС. Също така, при планирането трябва да се вземат предвид и специфичните нужди и възможности на всяка отделна страна.

Нещо повече, необходимо е да се осигури широк консенсус и общите усилия на всички засегнати страни за постигането на целите, поставени в програмните документи.

Ето защо ви приканвам да вземете активно участие в дискусиите по ИПП не само днес, но и по време на целия процес на планиране и програмиране. Вярвам, че само чрез общи усилия можем да насочим ИПП в правилната посока – така, че да продължи да допринася за успехите на политиката на разширяване. Политиката на разширяване наистина е една от най-успешните политики на ЕС и ние разчитаме на нея да продължи да бъде двигател за промени в страните-кандидатки за членство, както и източник на добри резултати и добри новини, особено сега, когато ЕС наистина има нужда от добри новини.

На последно място, позволете ми да отправя послание към представителите на страните-кандидатки, които са днес тук. Въпреки, че крайната цел на ИПП е членство на вашите страни в ЕС, не правете нищо просто заради европейските институции. Каквото и да правите, направете го за вашата страна и вашите граждани. Що се отнася до нас, ние ще направим всичко, което можем, за да ви помогнем.

Очаквам дискусиите по бъдещата рамка на ИПП днес да бъдат ползотворни и конструктивни. Вярвам, че те ще бъдат ценен принос както за текущите преговори между институциите по регламента, така и за предстоящата работа на Комисията по планирането.

Благодаря за вниманието, и успешен ден.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>