Украинският народ все още чака истината за варварството в Одеса

02.05.2016
Няма етикети
Кристиан Вигенин

Днес се навършват две години от трагичните събития от 2.5.2014 г. в гр. Одеса (Украйна), когато при сблъсъци в центъра на града и последвалото опожаряване на Дома на профсъюзите загинаха 48 души, а стотици бяха ранени. Те предизвикаха основателна тревога и възмущение и сред българските граждани.
Непосредствено след това варварство, в качеството ми тогава на външен министър, поисках Международният съвещателен панел (International Advisory Panel) на Съвета на Европа да наблюдава разследването на украинските власти http://news.bg/politics/vigenin-pre…. Подкрепа за това искане получих от Съвета на външните министри на Европейския съюз, както и от Комитета на министрите на Съвета на Европа, след което мандатът на МСП беше разширен и му беше възложено да наблюдава както разследването на събитията на Майдана в Киев от февруари 2014 г., така и на тези в Одеса.
В началото на ноември 2015 г. МСП излезе с подробен доклад, който е силно критичен към украинските власти. В българските медии не видях почти нищо по този въпрос, оттогава досега нямаше и никакви последствия по отношение на самото разследване. Ще продължа да следя тази тема и да настоявам истината да бъде показана, а виновните да бъдат наказани. Както и предполагах тогава, без силен международен натиск това просто няма да се случи.
Тук представям прессъобщението и основните заключения от доклада, преведени на български език.
* * *
Разследването на събитията от май 2014 г. в Одеса не отговаря на разпоредбите на Европейската конвенция за правата на човека, постановява доклад на Международната консултативна група
Киев, 04.11.2015 г. – Докладът на Международната консултативна група относно прегледа на разследванията на трагичните събития в Одеса през май 2014 г. беше публикуван и представен в Киев днес. Групата установи, че разследванията не отговарят на изискванията на Европейската харта за правата на човека.
В резултат от сблъсъците в центъра на Одеса и пожара в сградата на Синдиката на 2 май 2014 г. загинаха 48 души и стотици бяха ранени.
Украинските власти започнаха три разследвания. Първото разследване касае поведението на полицията на 2 май 2014 г. и освобождаването на задържани лица на 4 май 2014 г., след като протестиращи нападнаха местното полицейско управление. Второто разследване е фокусирано върху масовите безредици в центъра на града, както и пожара в сградата на Синдиката. При третото се разследва поведението на служителите на Държавната служба за извънредни ситуации (ДСИС) по време на пожара.
Групата установи, че пред разследванията е имало значителни трудности, но отбелязва, че тези трудности „не могат да оправдаят пропуски, които не произтичат от тях”. Властите са били и продължават да бъдат задължени да предприемат всички адекватни мерки, за да гарантират, че разследванията отговарят на Член 2 (Право на живот) и Член 3 (Забрана на изтезанието и нечовешкото и непристойно отношение) от Конвенцията.
Според Групата, при второто и третото разследване липсва институционална и практическа независимост. Предвид доказателствата, уличаващи полицията в съучастие в масовите безредици на 2 май 2014 г. и йерархичните взаимоотношения между ДСИС и Министерството на вътрешните работи, разследванията като цяло трябваше да се извършат от орган, независим от Министерството.
Освен това според Групата, разследванията са неефективни по редица причини: най-вече разделението на работата по разследването е неефективно, а отпуснатите ресурси са неадекватни. Качеството на разследването също така не е достатъчно добро, тъй като властите не демонстрират достатъчно задълбочен и щателен подход в инициирането и извършването на разследванията. „Най-красноречивият пример за липса на щателност”, според Групата, е, че първите реални усилия да се разследва необоснованото забавяне от над 40 минути на пожарникарите в сградата на Синдиката, са направени едва през декември 2014 г.
Групата разглежда и въпроса за наказателното преследване и завеждане на дела срещу заподозрените лица. Групата изразява сериозните си притеснения относно решенията да се прекратят производствата срещу двама заподозрени с обосновката, че липсват доказателства и отбелязва, че многократните случаи на отвод на съдии са забавили началото на наказателното производство, както и че решението да се наложи общо обвинение на 21 лица, без да се посочват индивидуални обвинения срещу тях, е повлияло негативно на съдебния процес.
Що се отнася до общественото проследяване на разследванията и участието на потърпевши и техни близки, Групата отчита, че властите своевременно са предоставили на обществеността основната информация и факти, но установява и някои пропуски, най-големият сред които е липсата на последователност, систематичност и регулярност на предоставяната информация. За разлика от разследванията около събитията на Майдана, властите не са предприели координирани мерки директно и координирано да информират потърпевшите и техните близки относно развитието на разследванията.
Заключението на Групата е, че в резултат от тези пропуски в разследванията не е постигнат сериозен напредък в разследванията относно случаите на насилие в Одеса на 2 май 2014 г.
Международната консултативна група е сформирана от Генералния секретариат на Съвета на Европа през април 2014 г., първоначално за да наблюдава разследванията за случаите на насилие на Майдана. През септември 2014 г. мандатът на Групата е разширен, за да провери дали разследванията в Одеса отговарят на всички изисквания от Европейската конвенция за правата на човека и съдебната практика на Европейския съд.
Контакт: Татяна БАЕВА, Говорител/пресаташе, тел. +33 6 85 11 64 93
* * *
РЕЗЮМЕ НА ЗАКЛЮЧЕНИЯТА НА ГРУПАТА
На базата на прегледа на разследванията на случаите на насилие в Одеса на 2 май 2014 г., Групата стигна до следните заключения.
Относно трудностите пред разследванията:
Трудностите пред лицата, отговарящи за разследванията на събитията в Одеса на 2 май 2014 г., са сериозни и тяхното влияние върху разследванията не може да се подценява. Тези трудности обаче не могат да оправдаят пропуските, които не произтичат от тях. Властите са били и продължават да бъдат отговорни за предприемането на адекватни мерки, за да се гарантира, че разследванията отговарят на изискванията от Членове 2 и 3 от Конвенцията.
Относно независимостта на разследванията:
Предвид доказателствата, уличаващи полицията в съучастие в масовите безредици на 2 май 2014 г. в Одеса, Членове 2 и 3 постановяват разследването за масовите безредици като цяло да се извърши от орган, който е напълно независим от полицията. По същия начин разследването за реакцията на пожарната служба не може да се приеме за независимо, предвид структурната връзка между ДСИС и МВР. Тези притеснения отново подчертават необходимостта от независим и ефективен механизъм за разследването на сериозни нарушения на човешките права, извършени от служители на правоохранителни органи и други държавни служители.
В допълнение към всичко това, Групата счита, че от съществено значение за запазване на доверието на всички сектори в публичното пространство в съдебната система е властите, включително и съдебните власти, да действат безпристрастно и с еднакво отношение при разследвания и съдебни процеси.
Относно ефективността на разследванията:
Организиране на работата по разследването: Групата счита, че разпределението на работата в хода на разследването между Главната прокуратура и МВР е неефективно и пагубно за ефективността на разследванията, предвид факта, че те засягат едни и същи тясно свързани събития и се припокриват до известна степен относно доказателства, свидетели и потърпевши. Според Групата, качеството, напредъкът и ефективността на разследванията са повлияни от решението да се възложи разследването на действията на ДСИС на МВР, което остава безучастно по време на важните начални етапи.
Кадрово и ресурсно обезпечение: Групата счита, че е похвално, че както Главната прокуратура, така и МВР се опитват да осигурят приемственост по отношение на основните разследващи в Одеса. Групата установява обаче, че намаляването на числеността на разследващия екип на всяка институция има неблагоприятен ефект върху напредъка, качеството и ефективността на разследванията и преценява, че кадровото обезпечение в момента не е достатъчно.
Качество на разследванията: Според Групата, с оглед на предмета на всяко разследване, съответните следствени органи не са проявили задълбоченост и щателност при инициирането и/ или провеждането на разследванията, което застрашава цялостната ефективност.
Наказателно преследване и съдебен процес: Групата изразява сериозни притеснения относно решенията за преустановяване на производствата срещу двама заподозрени поради липса на доказателства.
Според Групата, многократните случаи на отвод на съдии е довело до забавяне на началото на наказателното производство като цяло. Групата също така установява, че решението да се повдигне общо обвинение срещу 21 лица, без да има индивидуални обвинения срещу всяко едно от тях, допринася за забавянето и рискува да се отрази негативно върху напредъка на съдебния процес.
Относно изискването за своевременна реакция и разумна експедитивност:
Според Групата, разследването за реакцията на ДСИС не е нито започнало своевременно, нито е извършено с разумната експедитивност. Разследванията относно масовите безредици и пожара на 2 май 2014 г., както и относно реакцията на полицията на 2 и 4 май 2014 г., въпреки че са стартирали своевременно, са били съпътствани от редица пропуски, които сериозно са забавили разследването.
Относно обществения контрол на разследванията:
Според Групата, събитията в Одеса от 2 май 2014 г. са от толкова голямо значение, че властите са били задължени да предоставят достатъчно информация относно разследванията, за да улеснят ефективния обществен контрол. Въпреки че властите предоставят значителен обем информация, липсва ефективна комуникация, в резултат от което част от предоставената информация се разбира трудно, непоследователна е и е представена неравномерно и недостатъчно регулярно.
Относно участието на потърпевши и техни близки:
Ролята на Групата не е да определи дали разследването на един отделен случай отговаря на изискванията на Конвенцията и в това отношение тя ограничава заключенията си до припомняне на съдебната практика на Европейския съд, свързана с участието на потърпевши и близки в наказателното производство.
Групата отбелязва със съжаление, че за разлика от разследванията за събитията на Майдана, разследващите органи не са предприели координирани действия, за да гарантират, че потърпевшите и близките получават директно и регулярно информация относно напредъка на разследванията. Според Групата, информацията, предоставена в общественото пространство, не е достатъчна сама по себе си, за да защити правата и легитимните интереси на потърпевшите и близките им.
Относно оценката на Групата за актуалното състояние на разследванията:
Групата счита, че не е отбелязан съществен напредък в разследванията на случаите на насилие в Одеса на 2 май 2014 г. Въпреки че този резултат може да се обясни до известна степен със сложните обстоятелства, Групата счита, че пропуските, описани в настоящия Доклад, са подкопали способността на съответните органи да установят обстоятелствата около престъпленията, извършени по време на събитията в Одеса, както и да подведе под отговорност отговорните за тях лица.

Вашият коментар

Вашият email адрес няма да бъде публикуван Задължителните полета са отбелязани с *

*

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>